型号 Protect D 1000 Protect D 1500 Protect D 2000 Protect D 3000 Protect D 6000 Protect D 10000
零件号 600 002 4427 600 002 4429 600 002 4432 600 002 4433 600 002 5604 600 002 5605
单位功率 1000 VA
900 W
1500 VA
1350 W
2000 VA
1800 W
3000 VA
2700 W
6000 VA
6000 W
10000 VA
10000 W
尺寸:宽 x 高 x 深 (mm) 482.6 (19") x 88 (2 U) x 430 482.6 (19") x 88 (2 U) x 600 482.6 (19") x 86 (2 U) x 573 482.6 (19") x 86 (2 U) x 573
重量 16 kg 19.7 kg 19.7 kg 29.5 kg 13 kg 14.7 kg
电压范围 120 – 276 V AC(取决于标称输入电压) 176 V AC(120 V AC 至 50 % 利用率) – 276 V AC(取决于标称输入电压)
插座 8 x IEC 320 C13 (4+4) 8 x IEC 320 C13 (4+4)
+ 1 x IEC 320 C19
UPS:1 x 接线端子上的固定连接 + 2 x IEC 320 C13,
连接单元: 4 x IEC 320 C13 + 2 x IEC 320 C19
集成式电池类型和数量 12 V/9 Ah x 3 12 V/9 Ah x 4 12 V/9 Ah x 6 12 V/9 Ah x 6 12 V/9 Ah x 16(未集成,外部电池组) 12 V/9 Ah x 20(未集成,外部电池组)
最大外部电池组数量 4
波形 正弦,失真 THD <3 % 正弦,失真 THD <5 %